IPnetCOM Solutions

Ние работим за ВАС

Get Adobe Flash player

МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

 

Настоящите правила и мерки представляват допълнение към Общите условия, приложими към индивидуалните договори между „АЙПИнетКОМ“ ООД, ЕИК: 200053503, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Ген. Иван Пашинов“ бл. 37, ет. 5, ап. 38, и крайните потребители във връзка с предоставянето на услугата широколентов достъп до интернет в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. за определяне на мерки, гарантиращи отворен достъп до интернет.

Тези правила и мерки обвързват АЙПИнетКОМ ООД в отношенията му с крайни потребители – физически и юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор и приетите Общо условия.

АЙПИнетКОМ се задължава да предоставя услугата, при спазване на настоящите правила и мерки, както и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания, относно управлението на трафика и поддържането на качеството на услугата.

 

1. С публикуването на настоящите правила и мерки на интернет страницата си http://ipnetcom.eu/, АЙПИнетКОМ ООД информира потребителите, че предоставя услугата достъп до интернет със следните рекламирана, максимална, обичайно налична и минимална скорост:

 

* При рекламирани скорости на сваляне (download) и качване (upload) в Mbps като „негарантирани“:

- Максимална скорост                  100% от рекламираните скорости;

- Обичайно налична скорост      90% от рекламираните скорости;

- Минимална скорост                   20% от рекламираните скорости

 

* При рекламирани скорости на сваляне (download) и качване (upload) в Mbps като „гарантирани“:

- Максимална скорост                  100% от рекламираните скорости;

- Обичайно налична скорост      100% от рекламираните скорости;

- Минимална скорост                   100% от рекламираните скорости

 

2. Скоростите и качеството на услугата достъп до интернет зависят от типа на използваната технология, вида на ползваното крайно устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко крайни устройства, архитектурни и географски особености, както и други фактори, влияещи на скоростта.

 

3. АЙПИнетКОМ ООД третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието до което е получен достъпа или което е разпространено, използваните приложения и използваните крайни устройства.

 

4. АЙПИнетКОМ ООД може прилага разумни мерки за управление на трафика, при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. В тези мерки не се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период по-дълъг от необходимото.

 

5. АЙПИнетКОМ ООД има свободно право да предлага услуги, различни от услугата достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато това оптимизиране е необходимо, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качеството на съдържанието, приложенията и услугите, например пренос и разпространение на телевизионни програми посредством интернет протокол, т.нар. IPTV

Към настоящия момент АЙПИнетКОМ ООД не предлага такива електронни съобщителни услуги.

 

6. АЙПИнетКОМ ООД няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в т. 3 разумни мерки, в това число да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на:

- случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта с цел спазване на закона и действащото законодателство, правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт;

- с цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;

- с цел предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата

Изброените като изключения мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защита на личните данни на потребителите – физически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено и само ако това обработване е необходимо за постигане на посочените по-горе цели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на Ес, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и Съвета.

 

7. С цел гарантиране на достъпа до отворен интернет, в приложимите Общи условия, индивидуалния договор и/или по друг подходящ начин съобразно приложимото законодателство, АЙПИнетКОМ ООД посочва и информира крайните потребители, че:

 

* прилаганите мерки за управление на трафика биха могли да се отразят върху качеството на услугата достъп до интернет, неприкосновеността на личния живот на крайните потребители и защитата на техните лични данни;

 

* всяко ограничаване на обема, скоростта или друг параметър за качество на услугата може да се отрази върху услугите за достъп до интернет, и по-специално върху ползването на съдържание, приложения и услуги;

 

* всички услуги, посочени в член 3, параграф 5 на Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент от 25.11.2015 г., за които се абонира крайният потребител, могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет, предоставени на посочения краен потребител.

 

8.В случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели за скоростта на услугата достъп до интернет или други параметри за качеството на услугата, дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на АЙПИнетКОМ ООД, всеки един потребител, в случай че е изправна страна по сключения между страните индивидуален договор, може да упражни правото си съгласно приложимите Общи условия и да развали същия договор или да се възползва от средствата за защита в съответствие с приложимото законодателство. Във всички случаи несъответствието, станало повод за разваляне, трябва да бъде установено чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията.