IPnetCOM Solutions

Ние работим за ВАС

Get Adobe Flash player

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

за взаимоотношенията с крайните потребители на „АЙПИнетКОМ“ ООД

далекосъобщителен оператор с Удостоверение за регистрация за осъществяване на достъп до интернет № 00064/23.03.2010 г.,

публикувани на интернет страницата на ОПЕРАТОРА, както и в неговите търговски обекти /офиси/ на 28.10.2019 г. , в сила от 28.11.2019 г.

 

 

РАЗДЕЛ I

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С тези Общи условия на договора между АЙПИнетКОМ ООД, ЕИК: 200053503, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Ген. Иван Пашинов“ 37, електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,интернет страница: http://ipnetcom.eu/, наричан по-долу за краткост ОПЕРАТОР, и неговите крайни потребители, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИсе уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение № 00064/23.03.2010 г., издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за достъп до интернет, наричана по-нататък МРЕЖАТА и за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея.

2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица и юридически лица.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯприема настоящите Общи условия след запознаването му с тях и с подписване на индивидуален договор.

5. Общите условия, както и измененията и допълненията им се публикуват от ОПЕРАТОРА на страницата му в интернет http://ipnetcom.eu/и се представят на видно място в офисите му или по друг подходящ начин в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила.

6. Общите условия, както и техните изменения и допълнения имат действие спрямо всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които към датата на влизането им в сила използват предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги.

7. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да прекрати индивидуалния договор без санкции след направени от ОПЕРАТОРА изменения и/или допълнения, в срок до един месец след влизането им в сила, освен когато влизането им в сила не засяга услугите, ползвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ като попълни писмено заявление в офис, обслужващ мрежата на ОПЕРАТОРА.

8. Разпоредбата по т. 7 не се прилага, когато измененията и/или допълненията не засягат услуги, ползвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОПЕРАТОРА ЧРЕЗ МРЕЖАТА

 

9. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез Мрежата следните видове електронни съобщителни услуги:

9.1. Широколентов достъп до Интернет .

9.2. Услугата по т. 9.1. се предоставя за домашно или за корпоративно /бизнес/ ползване.

10. Услугата достъп до интернет се предоставя от ОПЕРАТОРА по стандартни тарифи, достъпни на видно място в офисите му.

10.1. ОПЕРАТОРА може да предоставя услугата по т. 9 и извън стандартните тарифи, с цел задоволяване индивидуалните нужди на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при съществуващи реални технически възможности за това и след постигнато споразумение между двете страни.

11. Обхватът на услугите може да се разширява като ОПЕРАТОРА уведомява своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.

12. За срока на индивидуалния договор ОПЕРАТОРЪТ може да предостави за ползване от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ оборудване /приемни устройства, антени и др./. Вида, модела и серийния номер на предоставеното оборудването се записва с индивидуалния договор, а за допълнително предоставено оборудване – в протокол.

12.1. За периода през който ПОТРЕБИТЕЛЯ използва оборудването по т. 12, същият е длъжен да го стопанисва като добър стопанин, да не го уврежда, деформира или унищожава.

12.2. При прекратяване на индивидуалния договор, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да върне предоставеното от ОПЕРАТОРА оборудване в състоянието, в което му е било предадено, като се отчита обичайното му изхабяване.

12.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не върне оборудването при прекратяване на индивидуалния договор, то той се задължава да осигури достъп на ОПЕРАТОРА до местонахождението му, за да го демонтира.

12.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не възстанови предоставеното му за ползване по време на договора оборудване, както и в случай че не осигури достъп на ОПЕРАТОРА, за да го демонтира, то ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да заплати на ОПЕРАТОРА стойността на невъзстановеното оборудване, посочена в документа за предоставянето му /договор или протокол/, освен ако настоящата му пазарна стойност не е по-висока.

12.5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ползват крайните устройства, собственост на ОПЕРАТОРА при условия, посочени в индивидуалния договор или допълнителни споразумения към него.

13. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупуват от ОПЕРАТОРА крайни устройства по цени определени от него, като за всички продадени устройства ОПЕРАТОРА осигурява 12 месечен гаранционен срок, освен в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯ виновно причини тяхната повреда или унищожаване.

14. След постигане на споразумение с ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват оборудване, което е тяхна собственост, в случай че оборудването отговаря на необходимите стандарти. В този случай ОПЕРАТОРА има право да извърши всички необходими изпитвания, за да установи дали устройството е съвместимо с неговата Мрежа.

15. ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или промоционални условия, които оповестява предварително. В този случай, условията за ползване на услугата са предмет на индивидуалния договор.

16. ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя на хора с увреждания /степен на инвалидност I и IIгрупа/, както и на лица със специални социални нужди услугите при преференциални условия с 5% отстъпка от стандартната ценова листа съобразно техническите възможности на мрежата и крайните устройства.

 

РАЗДЕЛ III

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

17. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва след установяване на техническата възможност за свързване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към МРЕЖАТА.

18. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за сключен от датата на подписването му от двете страни.

18.1. Договорът се между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва непосредствено след инсталиране на услугата.

18.2. Договорът има сила на протокол, с който се удостоверява, че услугата е инсталирана и работи правилно.

19. Когато страните са сключили индивидуален договор в писмена форма, изменения и допълнения към договорни условия се извършват с допълнителни писмени споразумения.

20. В индивидуалния договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се посочват:

* Данни за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ – трите имена, ЕГН, адрес за кореспонденция  - за физическите лица; наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен номер – за юридическите лица, включително за еднолични търговци, адрес на който ще се ползва услугата;

* Телефон (факс, електронен адрес)

* Вид и описание на услугите, които ще се ползват в индивидуалния договор;

* Срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и договора

* Цени, ценови пакети или тарифи;

* Условия и срокове за плащане;

* Други индивидуално уговорени от страните условия.

21. Индивидуалния договор при общи условия влиза в сила от датата на сключването му.

22. Индивидуалния договор има действие за неопределен срок, освен когато в него е посочен минимален срок.

23. Срочен договор с минимален срок може да бъде продължен при същите условия по взаимно съгласие на двете страни.

24. Изменение на договора се допуска при следните обстоятелства:

а) по взаимно съгласие между страните;

б) при настъпване на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ТЗ;

в) при промяна в законодателството – българско или международно в сила за РБългария;

г) при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

25. Страните могат да правят изменения и допълнения към индивидуалния договор, като всяко изменение или допълнение се удостоверява писмено и влиза в сила съгласно посоченото в споразумението.

26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право временно да спре действието индивидуалния договор като отправи писмено предизвестие към ОПЕРАТОРА не по-малко от 5 работни дни преди да е започнал следващия отчетен период за плащане на услугата или 7 дни преди желаната дата за спиране, като заплати съответстващата част от месечната абонаментна цена и всички свои задължения към ОПЕРАТОРА.

26.1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е уведомил ОПЕРАТОРА за намеренията си по т. 26., то неползването на услугата по индивидуалния договор не го освобождава от задължението му за плащане.

26.2. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ възнамерява временно да спре действието по индивидуалния договор за повече от 3 последователни месеца, ОПЕРАТОРА има право да демонтира оборудването, което е предоставено за ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че то е собственост на ОПЕРАТОРА.

26.3. Когато ОПЕРАТОРА е демонтирал активно оборудване по предходната точка, следващ монтаж се третира като включване на нов ПОТРЕБИТЕЛ към Мрежата.

 

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА НА ОПЕРАТОРА

 

27. ОПЕРАТОРЪТ има право:

27.1. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез Мрежата далекосъобщителните услуги по раздел IIот настоящите Общи условия.

27.2. Да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащане на предоставяните от него услуги в сроковете и при условията на тези Общи условия и на индивидуалния договор.

27.3. Да дава устни, писмени и/или аудио-визуални указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства.

27.4. Да продава и/или предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва или организира поддръжки и ремонти на тези крайни устройства.

27.5. Да обработва, администрира и съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно удостоверение, издадено от КЗЛД.

27.6. Да предоставя на изрично упълномощени лица данни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по чл. 248, ал. 2, т. 2 от Закона за електронните съобщения само с цел събиране на задължения по съдебен ред.

27.7. Писмено да упълномощава трети лица да осъществяват повиквания, да изпращат съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на услугите на ОПЕРАТОРА.

27.8. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или промоционални условия, които оповестява предварително. Условията за ползване на услугата в случая са предмет на индивидуалния договор.

27.9. Да предоставя на хора с увреждания /степен на инвалидност I и IIгрупа/и със специални социални нужди услугите при преференциални условия.

27.10. Да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при:

27.10.1. Извършване на профилактики, ремонти и мероприятия по оптимизиране на Мрежата.

27.10.2. Повреди, смущения и/или спиране на електрическото захранване на централни точки по инициатива на НЕК.

27.10.3. Използване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на устройства, които са технически неизправни и не отговарят на технически спецификации и изискванията на нормативните актове.

27.10.4. Неправомерно и незаконно използване на услугата от стана на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и предоставяне ползването на услугата на трети лица.

27.10.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ не спазва задълженията си, произтичащи от индивидуалния договор и тези Общи условия, включително и при неспазване на задълженията си към ОПЕРАТОРА по раздел XIот тези Общи условия.

27.11. Да измерва и управлява трафика на данни в Мрежата с цел постигане на по-качествени и надеждни услуги за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, без да нарушава сигурността на електронните съобщения и качеството на услугата.

27.12. На достъп до имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от Мрежата, както и с цел монтаж и демонтаж на активно оборудване.

27.13. ОПЕРАТОРЪТ има право да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за наближаващи и просрочени плащания; за предстоящо спиране на услугата в случаите по т. 27.10 или поради неплатени задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ; за промяна в цените на услугата и др. по следните начини:

- с кратко текстово съобщение(SMS) на мобилен телефон;

- телефонно обаждане;

- чрез електронна поща;

- писмено – с препоръчано писмо с обратна разписка;

- чрез публикация на интернет страницата си: ipnetcom.eu

 

 

РАЗДЕЛ V

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

 

28. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

28.1. Да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, приетите за прилагане в РБългария стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитна съвместимост, правила и технически изисквания за безопасност, така че да гарантира качеството на услугите и безопасността на ПОТРЕБИТЕЛЯ и други лица, както по време на работа, така и при повреда като във връзка с това се задължава:

а) да използва единствено и само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;

б) да използва далекосъобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;

в) да използва само технически изправни далекосъобщителни устройства;

г) да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства;

д) да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че както при нормална работа, така и в условия на неизправност да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите и населението.

28.2. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност.

28.3. Да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга.

28.4. Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на мрежата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

28.5. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на Мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратки срокове, след отпадане на причините.

28.6. Редовно, своевременно да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ писмено, аудио-визуално или на своята интернет страница за прекъсване или влошено качество на предоставяната услуга във връзка с извършване на профилактика на Мрежата, ремонтни дейности, развитие на Мрежата и/или информационните му системи, както и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството.

28.7. Предварително да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане на достъп до техни помещения.

28.8. Да пази цялата информация, отнасяща се до разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в продължение на 12 месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, информация относно тях.

28.9. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно тяхната активност в Мрежата, без тяхното съгласие, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРА се задължава да предоставя такава информация при законосъобразно искане от съответните компетентни органи и в случаите, допустими от закона, съобразно съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

28.10. Да спазва срока на активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по тези общи условия, освен в случаите, когато се установи непреодолима сложност на достъпа или монтажа, за което страните се уведомяват предварително.

28.11. Да отстранява възникнали повреди в Мрежата при нормални условия на работа в срок, съгласно написания в стандартната ценова листа. Срока за отстраняване на възникнали повреди в Мрежата започва да тече от момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ уведоми ОПЕРАТОРА за повредата /писмено, по телефона и/или в негов офис/, т.е. от момента на регистрирането на аварията при оператора. Когато повредата е установена от ОПЕРАТОРА, срокът започва да тече от момента на установяването й, посредством упълномощени за това лица.

Всички срокове, посочени от ОПЕРАТОРА са в работни дни и работни часове, като в тези срокове не се включват почивни и празнични дни.

28.12. Да оповести адрес и/или телефон, на който да приема сигнали от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправност на услугите и да води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване.

28.13. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – писмено, по телефон, електронна поща или на интернет страницата си за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната.

28.14. Да предоставя на оповестения си телефон, както и в офисите си информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги, както и информация за цени, промоции, поддръжка, тарифи, начини за плащане.

28.15. Да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в индивидуалния договор и тези Общи условия срокове.

28.16. Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им.

28.17. Да поддържа на хартиен и електронен регистър информация за постъпилите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ жалби, сигнали и предложения, както и информация относно тяхната основателност, предприетите действия след разглеждането им за срок от 6 месеца, при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни.

28.18. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за изменения на Общите условия в срок не по-кратък от 1 месец преди влизането им в сила.

 

РАЗДЕЛ VI

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА

 

29. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не предприема действия по отстраняване на повреди:

29.1. В случай, че някое от приложенията, които използва ПОТРЕБИТЕЛЯне функционира правилно.

29.2. За спиране и/или влошаване качеството на услугата по индивидуалния договор, когато причината за това не е в Мрежата му.

29.3. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ използва Мрежата и/или оборудването по начин, извън правилата в настоящите Общи условия и индивидуалния договор. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за последствията от неправилно ползване.

29.4. За вреди, повреди и/или прекъсване на предоставяните услуги, както и влошаване качеството на услугите, причинени от инсталирани крайни електронни съобщителни устройства от ПОТРЕБИТЕЛЯ, които не отговарят на подходящите технически характеристики, не са с оценено съответствие и са пуснати на пазара без да отговарят на действащите нормативни актове.

29.5. В случаите, в които трети лица са узнали индивидуални пароли за ползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и в случаите на неправомерни действия от трети лица, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи, записи или съхранявани от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация в електронен вид, доколкото не е предвидено друго в действащото законодателство.

29.6. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ ползва или прави опити да използва услугите на адрес, различен от адреса, на който са инсталирани, съгласно индивидуалния договор.

29.7. За причинени вреди или пропуснати ползи, когато настъпването им е вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на правилата и условията по индивидуалния договор и Общите условия.

29.8. За причинени вреди или пропуснати ползи, когато настъпването им е в резултат на умишлени или непредпазливи действия или бездействия на ПОТРЕБИТЕЛЯ или трето лице, водещи до прекъсване или влошаване качеството на предоставяната услуга.

29.9. За претенции на трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка или по повод използваните услуги.

29.10. За спиране и/или влошаване качеството на услугата по индивидуалния договор, когато причината за това е в неизправна и/или повредена техника /антена, рутер, модем, компютър или др./, собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

РАЗДЕЛ VII

ОТГОВОРНОСТИ НА ОПЕРАТОРА

 

30. (Изм. от 16.03.2020 г.) За неотстранени повреди в Мрежата, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е имал възможност да ползва услугата повече от 5 работни дни през един календарен месец, ОПЕРАТОРЪТ заплаща неустойка, представляваща размера на месечната абонаментна цена, пропорционално на периода, за който ПОТРЕБИТЕЛЯ не е използвал услугата. Не е необходимо посочените дни да бъдат последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада размера на неустойката от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани сигнали, съгласно т. 28.11. от настоящите Общи условия. Не се прилага, когато повредите се дължат на форсмажорни причини, както и при осъществяване на дейността в условия на извънредно положение, наложено от страна на държавата.

31. При спиране предоставянето на услугата за повече от 24 часа по причини, за които ОПЕРАТОРА отговаря и има контрол върху тях, извън посочените в т. 27.10, ОПЕРАТОРА дължи неустойка на ПОТРЕБИТЕЛЯ в размер на абонаментната цена по индивидуалния договор, пропорционално на времето, за което е била спряна услугата. Неустойката се изплаща от ОПЕРАТОРА чрез приспадането й от цената за следващия месец.

32. В случай, че ОПЕРАТОРА не е уведомил ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно т. 28.6. от тези Общи условия или не е спазил съответния срок, той дължи обезщетение в размер на 1/30 от месечната абонаментна цена, като заплащането може да се извърши чрез приспадане на сумата от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

 

РАЗДЕЛ VIII

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

33. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

33.1. Да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на далекосъобщителните услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА.

33.2. Да получават услугите по раздел IIс качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните.

33.3. Да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т. 28.11. от тези Общи условия за проблеми, свързани с ползването на услугите.

33.4. Да искат информация и справки по телефона съгласно т. 28.14. от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА.

33.5. Да подават молби, жалби и предложения, както и да получават отговори съгласно т. 28.16.  от тези Общи условия.

33.6. Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до Мрежата на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА.

33.7. Да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването.

33.8. Да прекратяват или временно да спират ползването на услугите по свое желание по начините и реда, описани в раздел IIIт. 26 от настоящите Общи условия.

33.9. Да поискат възстановяване на прекратените услуги след заплащане на задълженията си към ОПЕРАТОРА.

33.10.Да прекратяват временно ползването на услугите по индивидуалния договор като отправи писмено предизвестие към ОПЕРАТОРА не по-малко от 5 работни дни преди да е започнал следващия отчетен период за плащане на услугата, или 7 дни преди желаната дата за спиране, като заплати съответстващата част от месечната абонаментна цена и всички свои задължения към ОПЕРАТОРА. Възстановяването на услугите става след като ПОТРЕБИТЕЛЯ подаде писмено заявление до ОПЕРАТОРА.

 

РАЗДЕЛ IX

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

34. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

34.1. Да осигурят достъп на ОПЕРАТОРА до имота си с цел присъединяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към Мрежата, изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на същата.

34.2. Да не извършват промени в абонатната Мрежа на ОПЕРАТОРА.

34.3. Да не подават сигнал на трети лица.

34.4. Да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на задълженията си по договора. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица.

34.5. При желание за временно прекратяване ползването на услугите от Мрежата да спазят срока по т. 26. и 33.10.

34.6. Да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства, както и да използват само такива, на които е оценено съответствието по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

34.7. Да не извършват или допускат извършването на изкуствено генериране на трафик.

34.8. Да спазват техническите изисквания за електрическо захранване на Крайните устройства, като в случай, че услугата прекъсне поради липса на електрическо захранване ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди причинени пряко или косвено от прекъсването.

34.9. Да не извършват или допускат, каквито и да е промени лично или чрез трети лица в Крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА, както и да не ползват или да се опитват да ползват услугите на адрес, различен от адреса, на който са инсталирани.

34.10. Своевременно да уведомяват ОПЕРАТОРА в писмена форма в случай на промяна или напускане на адреса, в който се ползват услугите, както и за промяна в телефоните за контакти с тях.

34.11. Да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени, по начин и в срокове, посочени в раздел XIот тези Общи условия.

34.12. Да заплащат месечните абонаментни цени по тези Общи условия, както и всички дължими неустойки при прекратяване на договор във всички случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугата, вследствие на тяхното виновно поведение.

34.13. Да заплащат дължимите такси, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА до момента на окончателно решаване на споровете и издаване на становище от страна на ОПЕРАТОРА.

34.14. Да уведомяват своевременно ОПЕРАТОРА за настъпили повреди или други проблеми с техническите устройства, които затрудняват или пречат на нормалното използване на услугата.

34.15. Да съхраняват устройствата и техническите средства, собственост на ОПЕРАТОРА с грижата на добър стопанин, както и да ги върнат на ОПЕРАТОРА след прекратяване на договора във състоянието и вида, в който са ги получили, като се отчита обичайното им изхабяване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не възстанови всички компоненти на предоставеното му оборудване и технически средства, той е длъжен да го заплати на ОПЕРАТОРА, съгласно ценовата му листа.

34.16. Да уведомят в срок до 10 дни ОПЕРАТОРА за настъпили промени в идентификационните данни.

34.17. Да не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица информация за пароли и потребителски имена, предоставени по повод сключения договор.

34.18. Да не разпространяват на трети лица собствените параметри за използване на МРЕЖАТА и услугите, както и да не предоставят на трети лица предоставеното им от ОПЕРАТОРА оборудване.

34.19. Да не използват оборудването или части от него за публични цели, а също така и за създаване на условия и/или предоставяне на достъп до Услугите на трето лице.

34.20. В случай на гръмотевична буря, както и други природни стихии и бедствия, да изключват от електрозахранването всякакво мрежово оборудване, което осъществява комуникация с Мрежата на ОПЕРАТОРА.

 

РАЗДЕЛ X

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

35. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по настоящите Общо условия като отговорността им е пропорционална на причинените щети.

36. ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услугите, изключва ПОТРЕБИТЕЛЯ от Мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по раздел IXот тези Общи условия, незабавно при констатиране на нарушението.

37. В случаите на неплащане на дължимите суми в срок, както и при неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по т. 34.1, ОПЕРАТОРА има право едностранно да преустанови предоставянето на услугите до окончателно заплащане на просрочените задължения или да прекрати договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ след 5 дневно предизвестие, с всички предвидени в тези условия последици.

38. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.

39. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят отговорност за материалните и нематериални щети, нанесени на ОПЕРАТОРА при неправомерно ползване на услугата по нерегламентиран начин, който затруднява и пречи на ползването на услугата от останалите ПОТРЕБИТЕЛИ или ги ощетява.

 

РАЗДЕЛ XI

ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

40. ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща такси на ОПЕРАТОРА за услугите, които ползва, както следва:

40.1. Еднократна такса за активиране на услугите /такса за включване или инсталационна такса/, според броя на абонатните места /точки за достъп/, за които е сключен договора. Сумата за заплаща в момента на сключване на договора, съответно – инсталиране на услугата съгласно т. 18 раздел IIIот настоящите Общи условия и не се възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на неговото прекратяване.

40.2. Месечна абонаментна такса, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

40.2.1. Услугата по т. 9.1. е предплатена и месечната абонаментна такса се заплаща в срок до 5-о /пето/ число на месеца, за който се отнася, освен ако в договора не е предвидено друго.

41. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща еднократна такса за активиране на допълнително абонатно място /точка за достъп/. Таксата се заплаща в момента на подписване на допълнително споразумение към индивидуалния договор.

42. Такси за предоставено от ОПЕРАТОРА оборудване, в случай че е договорена наемна цена за ползването му.

43. Други такси, съгласно договореното с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

44. Отчитането на сметките започва от датата на инсталиране на услугата и/или крайното устройство, като за дата на инсталиране се считат разпоредбите в т. 18 от раздел IIIна настоящите Общи условия.

45. Дължимите суми по предоставените услуги се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

* в брой в офисите на ОПЕРАТОРА;

* по банков път

Банковите сметки на ОПЕРАТОРА се посочват в индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ; на фактурата, издадена на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от упълномощено от ОПЕРАТОРА лице в неговите офиси.

При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА.

46. Таксата по т. 40.1. се заплаща заедно с първия месечен абонамент при сключване на индивидуалния договор.

47. Дължимата сума за първия месечен абонамент е пропорционална на броя на дните на ползване на услугата в месеца, считано от датата на активиране на услугата.

48. Дължимата сума за месеца, в който е преустановена услугата поради неплащане се изчислява пропорционално на дните от месеца, през които ПОТРЕБИТЕЛЯ е използвал услугата през този период.

49. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ за полученото плащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ – фактура, фискален бон или разписка, при всяка от използваните форми на разплащане.

50. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа и тарифните планове за предоставяните от него услуги. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително и във всеки свой офис. при промяна на цените, новите тарифни планове и ценови листи се обявяват в търговските обекти на ОПЕРАТОРА в срок от 7 дни преди влизането им в сила.

 

РАЗДЕЛ XII

ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

51. Продължаване на договора. Когато договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ е сключен за определен срок, той продължава действието си като безсрочен при същите условия, при наличие на взаимно съгласие между двете страни, изразено писмено с допълнително споразумение. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е съгласен договора да продължи действието си, той отправя писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА.

52. Индивидуалният договор между страните може да бъде прекратен:

52.1. С изтичането срока на договора, когато той е сключен за определен период.

52.2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

52.3. От страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

а) С едномесечно писмено предизвестие към ОПЕРАТОРА, в случай че е погасил напълно задълженията си към него.

б). В случаите по т. 7 от настоящите Общи условия, както и при промяна на цените от ОПЕРАТОРА, при спазване изискванията на точка а).

в) В случай на смърт на ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице с отправяне на едномесечно писмено предизвестие от негов законен наследник.

53. ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие индивидуалния договор, както и да откаже сключването на нов когато:

53.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е погасил задълженията си за плащане към ОПЕРАТОРА в срок.

53.2. Има осъществена нерегламентирана техническа намеса от ПОТРЕБИТЕЛЯ в предоставеното му оборудване (в случаите когато то е собственост на ОПЕРАТОРА).

53.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е възстановил в срок липсващо или умишлено повредено или унищожено оборудване, собственост на ОПЕРАТОРА, което му е било предоставено за ползване.

53.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е върнал оборудване собственост на ОПЕРАТОРА, което му е било предоставено за ползване или не е осигурил достъп на ОПЕРАТОРА да го демонтира и вземе обратно.

53.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е прехвърлил или преотстъпил за ползване на трето лице предоставено му оборудване, собственост на ОПЕРАТОРА, без изрично писмено съгласие на същия.

53.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил или е допуснал извършването на действия, довели до достъп до услугите на ОПЕРАТОРА от лице, което не е ПОТРЕБИТЕЛ

53.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е повредил или е създал предпоставки за повреждане на Мрежата на ОПЕРАТОРА или част от нея.

53.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил умишлени действия, които са довели да влошаване качеството или до прекъсване на предоставяните услуги от ОПЕРАТОРА.

54. Индивидуалния договор прекратява автоматично действието си в следните случаи:

54.1. Преустановяване действията на някое от разрешенията (лицензиите) на ОПЕРАТОРА, наличието на което е от непосредствено значение за изпълнението на договора, освен ако същото не е заместено от равностоен по съдържание и правно действие индивидуален административен акт;

54.2. При обявяване в несъстоятелност или откриване на производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация на ОПЕРАТОРА или ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите, когато последният е юридическо лице.

54.3. При настъпване на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ТЗ.

54.4. По силата на акт на компетентен държавен орган.

 

РАЗДЕЛ XIII

ФОРСМАЖОР

(Нов – от 16.03.2020 г.)

 

ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ за неизпълнени или неизпълнени в срок задължения по Индивидуалния договор и тези Общи условия, в случаи на непредвидени и непреодолими обстоятелства, като:

- закони и подзаконови нормативни актове издадени от органи на държавна власт, които ограничават дейността на ОПЕРАТОРА;

- граждански вълнения, епидемии, блокада, налагане на ембарго;

- земетресения, наводнения, урагани, пожари или други стихийни бедствия;

- обявена или фактическа война;

- осъществяване на дейността при наличие на форсмажорни обстоятелства и обявено извънредно положение в страната.

 

РАЗДЕЛ XIV

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

55. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се разрешават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка една от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния съд.

 

РАЗДЕЛ XV

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

 

56. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

РАЗДЕЛ XVI

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

57. ОПЕРАТОРЪТ може да променя Общите условия по своя инициатива или по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и при въвеждане на нови услуги или по други причини.

58. ОПЕРАТОРЪТ обявява Общите условия в мрежата и/или на подходящи общодостъпни места, включително в търговските си обекти /офиси/, в срок от 30 дни преди влизането им в сила.

59. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително в търговските си обекти /офиси/, на територията на която предоставя услугите, през целия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора.

60. Настоящите Общи условия важат и за сключените до момента на влизането им в сила договори. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за тези Общи условия, като им даде месечен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заварен Индивидуален договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети.

 

РАЗДЕЛ XVII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

61. В договора страните се идентифицират както следва:

61.1. ОПЕРАТОР – с наименование на фирмата, адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, ЕИК.

61.2. ПОТРЕБИТЕЛ:

а) физическо лице – с трите имена по документ за самоличност, ЕГН, адрес за кореспонденция, адрес на който се предоставя услугата, при необходимост – документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.).

б) юридическо лице, вкл. едноличен търговец – с наименование на фирма, адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК, лицето което го представлява, адрес на който се предоставя услугата.

62. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица, като се изпращат на адреса на всяка една от страните.

62.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени, при спазване разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

62.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, предизвестията се считат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения в индивидуалния договор адрес.

 

РАЗДЕЛ XVIII

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

63. По смисъла на тези Общи условия посочените по-долу термини ще се тълкуват както следва:

ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:

·       Извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н.

·       Причини, независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района, аварии и извършване на профилактики от Електроразпределителни компании, Топлофикация, Водоснабдяване, строителни дейности, нерегламентирани включвания /хакерски атаки/.

ОБОРУДВАНЕ, включва - КРАЙНО УСТРОЙСТВО:

Устройства, предназначени за пряко или непряко свързване към обществената далекосъобщителна Мрежа на ОПЕРАТОРА за осъществяване на предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация /радиоприемник, рутер, приемо-предавателни антени и т.н./

ПРОФИЛАКТИКА:

Планова работа на технически екипи, която се извършва с цел оптимизиране, подобряване и осигуряване на високо качество на предлаганите услуги.

МРЕЖА/ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА/МРЕЖА НА ОПЕРАТОРА:

Мрежа за разпространение на далекосъобщителни услуги и предоставяне на достъп до услугите на ОПЕРАТОРА, включваща: антени, електронно оборудване за предаване на сигнал, електронно оборудване за приемане на сигнал, усилване, предаване и пренос на данни; кабели; носещи, свързващи, разделящи и други елементи, представляващи съвкупност от линии, възли и съоръжения, които се явяват среда за разпространение и достъп до интернет и други сигнали до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

МЕСЕЧНА/АБОНАМЕНТНА ЦЕНА:

Цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ОПЕРАТОРА за ползване на услугата за период от един месец.

ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА/ТАКСА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ:

Цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща еднократно за свързването му към Мрежата на ОПЕРАТОРА, както и за свързване и настройка на крайно устройство или друго действие, чрез което се осигурява достъп до услугите на ОПЕРАТОРА.

ПОТРЕБИТЕЛ:

Физическо лице или юридическо лице, включително едноличен търговец, което ползва или заявява ползване на услугите, предлагани от ОПЕРАТОРА.

ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ:

осигуряване на високоскоростен достъп до Интернет с негарантирана или гарантирана скорост на трафика в Мрежата.